11.04.2020­ / Brantl & Partners

Opatření v daňové oblasti k 9.4.2020

Kompenzační bonus OSVČ

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč/den. Bonusovým obdobím je období od 12.3. do 30.4.2020, částka za plný počet dnů tak činí 25 000 Kč. O kompenzační bonus může žádat jak OSVČ hlavní, tak vedlejší (s výjimkou vedlejší činnosti z důvodu zaměstnání), pokud nemohla samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat z důvodů uvedeých v zákoně  nad míru obvyklou. Žádost je nutno podat finančnímu úřadu nejdéle do 29.6.2020.

Žádost je ke stažení zde.

Zákon prošel legislativním procesem a byl podepsán Prezidentem republiky dne 9.4.2020. V tento den byl také odeslán k publikování ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona nastává dnem následujícím po jeho vyhlášení. 

Zdravotní pojištění OSVČ

Změnou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla prodloužena lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 do 3.8.2020.

Dále byla prominuta povinnost platit zálohy odpovídající minimálnímu vyměřovacímu základu na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020. OSVČ je případně povinna uhradit pouze částku nad rámec minimální zálohy (2.352 Kč měsíčně). Částku nad rámec minimální zálohy za březen až srpen nicméně není nutné aktuálně hradit, zákon ji umožňuji doplatit až v rámci ročního vyúčtování na základě Přehledu OSVČ za rok 2020.

Změny zákona jsou účinné.  

Důchodové pojištění OSVČ

V souvislosti s přijetím  zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení nejsou OSVČ povinny hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období březen až srpen 2020. Zároveň se za toto období snižuje pojistné o částku 2.544 Kč měsíčně v případě výkonu hlavní činnosti a o částku 1.018 Kč měsíčně v případě výkonu vedlejší činnosti. Vyúčtování bude provedeno v rámci Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Změny zákona jsou účinné. Upozorňujeme, že na platby nemocenského pojištění se úlevy nevztahují. Pokud jej OSVČ hradí, je povinna je hradit nadále.

Také upozorňujeme, že nebyla změnou zákona prodloužena lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, nicméně jsou odpuštěny příslušné sankce, pokud bude Přehled podán nejpozději 3.8.2020 a zároveň bude uhrazen i případný doplatek pojistného.

Daň z příjmů právnických a fyzických osob        

Z rozhodnutí ministryně financí  jsou prominuty pokuty za opožděně podaná přiznání, která měla být podána do 1.4.2020, a úroky z prodlení za neuhrazenou daň splatnou do stejného data, pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 1.7.2020.

Nejedná se tak o posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale o prominutí souvisejících sankcí. Lhůta pro případné vracení přeplatku zůstala zachována – do 30 dnů od faktického podání daňového přiznání.

Dále byla rozhodnutím plošně prominuta záloha na daň z příjmů splatná k 15.6.2020. Záloha tak nemusí být placena vůbec. Na základě individuální žádosti může být prominuta zpětně i záloha, která již byla zaplacená k 15.3.2020.   

Bohužel tento generální pardon nemůže být využit u poplatníků daně s hospodářským rokem. Tito budou muset podat individuální žádost dle daňového řádu.     

Daň z přidané hodnoty

Z rozhodnutí ministryně financí došlo k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Neznamená to, že kontrolní hlášení nemusí být vůbec podávána. Navíc FÚ může vydat výzvu k podání kontrolního hlášení, která bude automaticky sankcionovaná pokutou 10.000 Kč.

Vedle toho byl aktualizován Pokyn GFŘ k individuálnímu promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkání a pokuty za nepodání kontrolního hlášení (ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč), kdy ospravedlnitelným důvodem k pominutí úroku z prodlení a pokut je prokázání jejich vzniku v důsledku působení mimořádných opatření

Pokyn se tedy netýká výhradně sankcí za nepodání kontrolního hlášení, ale obecně sankcí jako takových.

Rozhodnutím ministryně financí také dochází k prominutí daně z přidané hodnoty při bezúplatném dodání vybraného zboží (např. testovacích souprav nebo přístrojů a nástrojů používaných k diagnostice COVID-19, roušek, respirátorů, ochranných oděvů atp.), a to v období od 12.3.2020 do ukončení nouzového stavu.

Jedná se tedy o plošné prominutí DPH v tomto vymezeném období, kdy plátce bezúplatně dodá vybrané zboží za stanovených podmínek, ačkoli obecně by vznikala povinnost DPH na výstupu odvést. Zároveň zůstává zachován nárok na odpočet související DPH na vstupu.

Silniční daň

Ministryně financí rozhodla o prominutí úroku z prodlení u záloh na daň silniční splatných do 15.4.2020 a do 15.7.2020 za podmínky, že k jejich úhradě dojde nejpozději dne 15.10.2020.

Jedná se v důsledku jen o plošné prominutí úroku z prodlení, kdy nebude dodržen zákonem stanovený termín splatnosti. Nejedná se tak o prominutí zálohy, která tak bude muset být (později) uhrazena. 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Rozhodnutím ministryně financí dochází také k prominutí pokuty za opožděně podaná přiznání, která měla být podána v období od 31.3.2020 do 31.7.2020 a úroků z prodlení za neuhrazenou daň splatnou ve stejném období, pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 31.8.2020.

Nejedná se tak o posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale o prominutí souvisejících sankcí.

Elektronická evidence tržeb

Přijetím zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb dochází k plošnému pozastavení EET na dobu trvání nouzového stavu a následujících 3 měsíců po jeho ukončení.

Zákon vstoupil v účinnost dne 27.3.2020, od tohoto data je tedy možné evidovat tržby pouze dobrovolně. Zároveň také dochází k odložení zavedení závěrečné fáze evidence tržeb o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu.

Plošné prominutí správních poplatků

Rozhodnutím ministryně financí jsou prominuty správní poplatky u individuálně podávaných žádostí o prominutí úroku z prodlení, o posečkání úhrady daně či její rozložení na splátky.

 Správní poplatky budou prominuty u žádostí, které budou podány nejpozději do 31.7.2020.

11.04.2020  /  Brantl & Partners

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.