25.08.2017­ / Jan Brantl

Zpráva podle zemí – COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING „CbCR“

Aneb Nové povinnosti pro nadnárodní skupiny podniků

Dne 16. 8. 2017 byla Senátem schválena novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tato novela rozšiřuje v České republice okruh automaticky vyměňovaných informací v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní. Příslušný zákon v současné době čeká na podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Od účinnosti novely zákona, která nastane v září 2017, tak vzhledem k rozšíření okruhu informací, které jsou automaticky vyměňovány mezi finančními správami jednotlivých zemí, vzniknou určité skupině daňových poplatníků nové povinnosti.

Co je CbCR?

V rámci CbCR budou automatické výměně informací podléhat informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Zpráva podle zemí je výstupem Akčního plánu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS“), což je projekt organizace OECD.

Nadnárodní skupiny podniků, jejichž roční konsolidované výnosy činí více než 750 mil. EUR, budou povinny sestavovat a podávat zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy. Tato povinnost se vztahuje nejen na skupiny, jejichž nejvyšší mateřská entita se nachází v členských státech EU, ale i na skupiny řízené ze třetích zemí. Informace z CbCR budou automaticky k dispozici jak finančním správám v zemi sídla nadnárodní skupiny, tak finančním správám v zemích, v nichž skupina působí.

Forma CbCR

Zpráva podle zemí se podává v zemi sídla nejvyšší mateřské entity nadnárodní skupiny, a to na standardizovaném formuláři, který obsahuje 3 části:

  • část obsahující agregované finanční informace za skupinu jako celek rozdělené dle jednotlivých zemí a jurisdikcí,
  • část obsahující informace o státech a jurisdikcích, ve kterých skupina vyvíjí svoje aktivity, včetně charakteru činnosti,
  • část obsahující doplňující informace ke zprávě.

Vzor zprávy a pokyny k jejímu vyplnění budou v České republice stanoveny vyhláškou Ministerstva financí. 

Povinnosti pro české členské entity

Ohlášení

Česká entita, která je členem nadnárodní skupiny podniků, je povinna podat příslušnému správci daně, kterým je Specializovaný finanční úřad, ohlášení, v němž identifikuje nejvyšší mateřskou entitu skupiny, její stát a jurisdikci, případně entitu, která bude zprávu podle zemí za skupinu podávat.

Ohlášení se provádí pouze jednou. Výhradně v případě změny reportující entity je nutné tuto změnu správci daně ohlásit, a to ve lhůtě do 15 dnů, kdy změna nastala.

Česká entita, která je členem nadnárodní skupiny podniků splňující v současné době podmínku pro sestavování CbCR, je povinna provést prvotní ohlášení ve lhůtě počínající datem účinnosti novely zákona (září 2017), nejpozději však do 31. října 2017.

Oznámení

Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků je povinna podat Specializovanému finančnímu úřadu oznámení, které obsahuje zprávu podle zemí (tj. CbCR), pokud je nejvyšším mateřskou entitou skupiny, případně má povinnost zprávu podle zemí sestavit a podat.

Toto oznámení se zprávou podle zemí se podává vždy do 12 měsíců od konce vykazovaného období nadnárodní skupiny podniků. Oznámení se podává poprvé za vykazované období začínající dne 1. ledna 2016 (tj. v termínu do 31. 12. 2017).

Ohlášení i oznámení bude možné provést prostřednictvím elektronických podání pro finanční správu („EPO“) či datovou schránkou Specializovanému finančnímu úřadu. Dle informací finanční správy budou od data účinnosti novely zákona na Daňovém portále v aplikaci EPO dostupné veškeré potřebné formuláře.

Sankce

Za porušení povinností při oznamování může být správcem daně české nejvyšší mateřské entitě, či české zastupující entitě uložena pořádková pokuta do výše 1,5 mil. Kč.

České entitě, která má povinnost podat oznámení, ale není nejvyšší mateřskou, či zastupující entitou, pak může správce daně uložit pořádkovou pokutu do výše 600 tis. Kč.

Za nesplnění povinnosti ohlášení je správce daně oprávněn dle daňového řádu uložit pokutu z důvodu nesplnění nepeněžité povinnosti, a to až do výše 500 tis. Kč.

Závěr

Díky rozšíření množiny automaticky vyměňovaných informací bude česká finanční správa disponovat detailními poznatky ohledně fungování nadnárodních skupin podniků. Toto logicky povede mimo jiné k dalšímu tlaku na oblast převodních ceny (transfer pricing). Lze proto čekávat, že předmětem daňových kontrol bude dále mnohem detailnější analýza této oblasti.

 

 

V případě Vašeho zájmu o detailnější informace ohledně CbCR a povinnostech souvisejících s danou problematikou je Vám naše kancelář plně k dispozici.

25.08.2017  /  Jan Brantl

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.