28.08.2017­ / Lenka Froschová

Uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vydalo GFŘ informaci, jejímž cílem je seznámení odborné veřejnosti se změnami v oblasti uplatňování DPH u společníků společnosti.

Novelou zákona došlo ke zrušení všech zvláštních pravidel týkajících se uplatňování DPH u společnosti. Podle nové právní úpravy platné od 1. července 2017 bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH. Pro společníky společností postupující do 30. června 2017 dle původní právní úpravy platí možnost využití přechodného období, a to nejdéle do 31. prosince 2018. V tomto mezidobí je jim ponechán prostor pro rozhodnutí, zda například činnost vykonávanou na základě společenské smlouvy ukončí a zvolí si jinou formu spolupráce, nebo začnou postupovat podle nové právní úpravy. V případě přechodu na nový způsob uplatňování DPH vzniká společníkovi oznamovací povinnost vůči správci daně (podáním ve smyslu § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), kromě přechodu k 1. červenci 2017 a 1. lednu 2019.

Informace přináší seznámení se změnami v těchto novelizovaných ustanoveních: obrat a registrace k DPH, registrační a informační povinnost, zrušení registrace, evidence pro účely DPH a podávání daňových tvrzení, uskutečňování plnění a vystavování daňových dokladů, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, nakládání s majetkem, majetek vložený do společnosti.

Kompletní Informace GFŘ je ke stažení ve formátu PDF dostupná na webových stránkách Finanční správy zde

28.08.2017  /  Lenka Froschová

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.