25.06.2017­ / Lenka Froschová

Daňový balíček 2017 a jeho hlavní změny

ZMĚNY V RÁMCI DAŇOVÉHO BALÍČKU

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“)

Finanční leasing (§ 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP

 • Předmětem finančního leasingu je hmotný majetek odpisovaný dle ZDP, z finančního leasingu jsou tak vyloučeny smlouvy uzavřené naF majetek neodpisovaný a nehmotný
 • Finanční leasing se stává nájmem za podmínky, kdy leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu.
 • Přechodné ustanovení ⇨ nová úprava se neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. zde se uplatní dosavadní režim

Prodej cenných papírů  (§ 24 odst. 2 písm. w) ZDP)

 • Do ZDP byl zaveden daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.
 • U mikro účetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů.
 • Přechodné ustanovení ⇨ toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze použít již pro zdaňovací období roku 2017.

Limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu (§ 24 odst. 2 písm. zr) ZDP)

 • Zákon reaguje na zvýšení základního přídělu do FKSP ve vazbě na novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přechodné ustanovení ⇨ ustanovení se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017

Odpisování technického zhodnocení (§ 28 odst. 3 ZDP)

 • Došlo k rozšíření okruhu poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku – kromě nájemce a  uživatele u  finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:
 • Přechodné ustanovení ⇨ ustanovení se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Odpisování nehmotného majetku (§ 32a odst. 4 ZDP)

 • pevně stanovená doba odpisování audiovizuálního díla (18 měsíců), softwaru a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (36 měsíců) a ostatního nehmotného majetku (72 měsíců) byla změněna na dobu minimální – poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek rovnoměrně daňově odpisovat i delší dobu.
 • Přechodné ustanovení ⇨ nové znění zákona se použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení (§ 29 odst. 1 ZDP)

 • Bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení snižuje vstupní cenu předmětného hmotného majetku bez ohledu na to, zda byl tento příjem od daně osvobozen, nebyl předmětem daně nebo nezvyšoval základ daně podle výjimky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP. U poplatníka daně z příjmů právnických osob (účetní jednotky) se jedná o zdanitelný příjem zúčtovaný ve výnosech. Pokud poplatník pořídí hmotný majetek a ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 ZDP sníží jeho vstupní cenu, může zmíněný výnos vyloučit podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP ze základu daně.
 • Přechodné ustanovení ⇨ nová úprava se použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Vyživované dítě

2016

2017

Druhé

17.004 Kč

19.404 Kč

Třetí a každé další

20.604 Kč

24.204 Kč

Výdaje stanovené procentem z příjmů

 • Pro rok 2017 platí přechodné období, kdy si podnikatelé budou moci vybrat, zda uplatní paušální výdaje:
 1. s limitem původním (platným pro rok 2016), avšak bez možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku
 2. s novým limitem platným pro rok 2018, viz přehled níže, a současně bez omezení uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku dle § 35ca ZDP, které se s účinností od 1. ledna 2018 ruší

Druh příjmu

2016

2017

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řem. živnost

1.600.000 Kč

800.000 Kč

Živnostenské podnikání

1.200.000 Kč

600.000 Kč

Nájem majetku zařazeného v obchodním majetku

600.000 Kč

300.000 Kč

Jiné příjmy ze samostatné činnosti

800.000 Kč

400.000 Kč

Příjmy z nájmu dle § 9/1

600.000 Kč

300.000 Kč

 • Daň stanovená paušální částkou 

 • Paušální částkou lze stanovit daň poplatníkovi, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze závislé činnosti a poplatníkovi provozujícímu samostatnou činnost se zaměstnanci.

  Podmínky pro získání daňového bonusu

 • Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti.
 • Do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání nároku na daňový bonus (šestinásobek minimální mzdy) se nebudou započítávat příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu.

Zákon o DPH

Účinnost zákona o DPH nastává patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. července 2017.

Definice "nového dopravního prostředku“

 • Dochází k rozšíření definice na všechna motorová pozemní vozidla. „Novými dopravními prostředky“ jsou i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Definice „dlouhodobého majetku“

 • Do definice je doplněna zásada, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou tzv. finančního leasingu (je mu přenechán k užití s ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva), se tento majetek pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele.

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci

 • Doplňuje se vymezení pojmu „služby vztahující se k nemovité věci“ – jedná se o službu, která má dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věcí.

Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a)

 • Dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění.
 • Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92b až § 92ea)

 • Rozšiřuje se režim přenesení daňové povinnosti při:
  • dodání investičního zlata,
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci,
  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci,
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§ 106a, § 106aa)

 • Je zaveden nový institut nespolehlivé osoby. Tou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.
 • Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

 

V případě potřeby bližších informací k vybraným bodům novely jsme připraveni vám připraveni kdykoliv poskytnout naši odbornou součinnost.

 

Brantl & Partners, s.r.o.

25.06.2017  /  Lenka Froschová

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.