11.08.2017­ / Lenka Froschová

Benefit pro zaměstnance osvobozený od daně z příjmů

Generální finanční ředitelství vydalo sdělení k zákonu č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Sdělení se týká skutečnosti, že v zákoně o daních z příjmů došlo k rozšíření množiny příjmů, které jsou osvobozeny od daně. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů se s účinností od 1. 1. 2018 vztahuje také na nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, který je poskytován zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí (viz nový bod č. 4 daného ustanovení). 

11.08.2017  /  Lenka Froschová

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.